Akty prawne funkcjonowania OSP

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
Dz.U. 2015 poz. 1393

2. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
Dz.U. 2016 poz. 191

3. Statut OSP, który określa szczegółowe cele i zadania OSP

Ponadto organizację i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych regulują również inne akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. 2014 poz. 1317

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów, Dz.U. 1998 nr 94 poz. 598

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym, Dz.U. 2001 nr 82 poz. 895

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym, Dz.U. 1992 nr 54 poz. 259

stat4u